16 آگوست

فیلم نحوه گروهبندی و معرفی مشتری و طرف حساب

تعریف مشتری و طرف حساب در این فیلم نحوه طبقه بندی و گروهبندی مشتریان و طرف حسابها   و  همچنین نحوه معرفی مشتری و طرف حساب و امکانات این بخش مانند نحوه مشخص کزدن اعتبار برای مشتری،نحوه قیمت دهی برای مشتری و… به صورت کامل شرح داده شده است.