ارسال پیام بین کاربران نرم افزار
26 ژانویه

سیستم ارسال پیام

سیستم ارسال پیام داخل سازمانی آیا دیگران کارهایی را که شما به آنها سپرده اید : فراموش نمی کنند ؟ سر موقع پیگیری می کنند ؟ نتیجه پیگیریها را همان موقع به شما اطلاع میدهند ؟ چقدر ذهن شما مشغول بخاطر سپردن کارهای جاری خودتان یا کارهایی است که به دیگران سپرده اید . اگر […]