گزارش تحلیل جامع نرم افزار ایده آل
07 جولای

چگونگی راه اندازی یک سیستم حسابداری کارآمد

 

 

 

 

 سیستم مالی شرکت خود را بهینه راه اندازی کنیم

شما پس از راه اندازی وپیشرفت در کسب و کار خود ،حال برای اطمینان از سلامت مالی تجارت خود و کنترل بر صحت گردش مالی مجموعه ،نیاز به راه اندازی یک سیستم حسابداری دارید.

این کار بدون کمک گرفتن از افرادی که سابقه پیاده سازی یک سیستم مالی را دارند کمی مشکل به نظر میرسد.

 

.مراجع معتبر،  حسابداری را اینگونه تعریف کرده اند:

“.فن تجزیه و تحلیل وضعیت مالی و نتایج عملیاتی یک موسسه با  بررسی خرید،فروش و سایر عملیات  یک موسسه مالی “.

برای اینکه بتوانیم سیستم مالی مجموعه خود را براساس ساختاری قوی بنا کنیم نیاز موارد زیر داریم:

سیستم حسابداری

گام اول – روش حسابداری

 

مبنای حسابداری خود را انتخاب کنید .دو مبنا در حسابداری وجود دارد:مبنای نقدی و تعهدی.با توجه به ماهیت فعالیت موسسه باید دید که کدام مبنا به کار شما نزدیکتر است .در مبنای نقدی درآمد و هزینه در هنگام دریافت و پرداخت وجه شناسایی می شود.در مبنای تعهدی درآمد در زمان انجام معامله و هزینه به محض وقوع شناسایی می شود.

 

گام دوم- انتخاب نوع سیستم حسابداری

 

بین سیستم ثبت دستی و نرم افزار حسابداری یکی را انتخاب کنید.خرید و استفاده از یک نرم افزار حسابداری بسیار کم هزینه تر و آسانتر است.استفاده کننده از نرم افزار حسابداری نیازی به داشتن اطلاعات جامع حسابداری ندارد و حتی در استفاده از نرم افزار های یکپارچه مالی نیازی به دانش حسابداری(برای کاربران سیستم) نیست.

شاید در نظر اول اجرای نرم افزار مالی و کنار گذاشتن سیستم های قدیمی کمی سخت به نظر برسد ولی پس از از پیاده سازی و استقرار نرم افزار  ،امور مالی شرکت در روند درست قرار گرفته و زمان و هزینه مربوط به بخش مالی به شکل چشم گیری کاهش پیدا میکند.

برای پیاده سازی و استقرار  نرم افزارحسابداری  می توانید از شرکت تولید کننده نرم افزار کمک بگیرید.

 

گام سوم-سیستم کنترل داخلی

یک سیستم کترل داخلی برای نحوه ورود اطلاعات پیاده سازی کنید.برای استفاده بهینه بخش اداری از نرم افزار مالی تعیین کنید چه کسی ، چه موقع و کدام اطلاعات را وارد برنامه مالی کند.پس از تعیین شرح وظایف، افرادی که از نرم افزار استفاده می کنند باید آموزش کافی  ببینند.

 

گام چهارم-مدیریت مالی

 

یک حسابدار را برای مدیریت نحوه ثبت اسناد و مدارک در نرم افزار حسابداری استخدام کنید.یک حسابدار خبره می تواند در راستای موفقیت سازمان اطلاعات مناسب را از داده ها استنتاج کند.از حسابداری استفاده کنید که با نرم افزار مالی شما آشنایی داشته باشد. تا بتو انید بهترین نتیجه را از سیستم مالی خود دریافت نمایید.

 

نکته پایانی :باید به این نکته  دقت داشت که تمامی این موارد در کنار هم به ایجاد سیستم مالی قوی در یک مجموعه منتهی میشود،یک نرم افزار  حسابداری خوب در کنار تیمی که قادر به استفاده از آن نیست و یا یک مدیر مالی خوب در کنار سیستم مالی غیر منسجم  باعث میشود خروجی کار آنچه از یک سیستم مالی قوی انتظار میرود نباشد.

Leave A Comment