ساختار کدینگ حسابداری

برای شروع کار با نرم افزار حسابداری ایده آل ابتدا میبایست ساختار  کدینگ حسابداری  آن مشخص گردد.

در این فیلم نحوه ایجاد ساختار برای حسابها و حسابهای شناور شرح داده میشود.

در نرم افزار ایده آل  امکان تعریف  کدینگ حسابداری تا  7 سطح به همراه سه حساب شناور(مرکز شناور) 7 سطحی وجود دارد