ورود حسابها در نرم افزار حسابداری

در این فیلم نحوه ورود کدینگ حسابها و همچنین مراکز(حسابهای شناور) در  نرم افزار حسابداری ایده ال شرح داده شده است.

قبل از شروع به ثبت کدینگ حسابداری میبایست ساختار حسابها در سیستم تعریف گردد.

همچنین قبل از ورود حسابها در سیستم باید گروه حسابها در سیستم تعریف گردد.

همچنین امکان ورود کدینگ حسابداری از طریق فایل اکسل در نرم افزار حسابداری وجود دارد.