گروهبندی کالا-معرفی انبار- معرفی واحد شمارش

 

در نرم افزار انبارداری و نرم افزار فروش قبل از معرفی و  ورود لیست کالاها  گروهبندی کالا  و همچنین تعریف انبارها و معرفی واحدهای شمارش در سیستم انجام گردد.

نحوه تعریف گروهبندی کالا و معرفی انبار یکسان میباشد که در ادامه و در فیلم مربوطه کامل شرح داده شده است.

همچنین در سیستم میتوان واحدهای شمارش متعدد تعریف نمود  که در این فیلم  شرح داده شده است.