معرفی کالا

قبل از معرفی کالا میباید در سیستم انبار گروهبندی کالا ،  انبار  و همچنین واحد های شمارش تعریف گردد.

در نرم افزار ایده آل علاوه بر معرفی کالا ،فرم معرفی خدمات هم وجود دارد که دقیقا همانند معرفی کالا میباشد.

همچنین امکان دریافت لیست کالا به صورت گروهی و از طریق فایل اکسل  در نرم افزار انبار ایده آل وجود دارد.

در فیلم زیر نحوه معرفی کالا به صورت کامل شرح داده شده است.