فیلم های آموزشی نرم افزار مالی ایده آل و ناپال

فیلم های  آموزشی تهیه شده از قسمت های مختلف نرم افزار مالی در این بخش قابل مشاهده هستند، و کاربران به راحتی میتوانند علاوه بر فایل های آموزشی  هر نرم افزار (نرم افزار حسابداری،نرم افزار خرید و فروش و…)  فیلم های مرتبط با آن را نیز  مشاهده نمایند.

نرم افزار حسابداری-اطلاعات پایه - در این فیلم نحوه تعریف ساختار کدینگ حسابداری در نرم افزار ایده آل شرح داده شده است.

نرم افزار حسابداری-اطلاعات پایه - در این فیلم نحوه تعریف گروه حسابها در نرم افزار ایده ال شرح داده شده است.

نرم افزار حسابداری-اطلاعات پایه - در این فیلم نحوه ورود حسابها(کدینگ حسابداری) در نرم افزار ایده آل شرح داده شده است.

نرم افزار حسابداری- در این فیلم نحوه صدور سند حسابداری در بخش حسابداری شرح داده شده است

نرم افزار حسابداری و تمامی بخش ها- در این فیلم نحوه تعریف دسته بندی اسناد و برگه ها شرح داده میشود.

منوی سایر- در این بخش نحوه انتقال اطلاعات پایه و عملیات افتتاحیه و اختتامیه نرم افزار شرح داده شده است.

نرم افزار فروش- در این فیلم ابتدا نحوه گروهبندی مشتریان و سپس نحوه تعریف مشتریان در سیستم فروش شرح داده شده است

نرم افزار فروش - روش های مختلف صدور فاکتور و حواله خروج مرتبط با آن شرح داده شده است.

عمومی - در این فیلم نحوه طراحی فرم های ورود اطلاعات وگزارشها به صورت مورد نیاز کاربر،آموزش داده شده است

حقوق و دستمزد - در این فیلم نحوه ارتباط نرم افزار حقوق و دستمزد با نرم افزار حسابداری و ثبت سند حقوق شرح داده شده است

نرم افزار انبار - در این فیلم نحوه گروهبندی کالا ،معرفی انبار و واحد شمارش شرح داده شده است.

نرم افزار انبار - در این فیلم نحوه معرفی کالاها شرح داده شده است.

نرم افزار قروش - در این فیلم نحوه رزرو کالا در هنگام ثبت سفارش شرح داده شده است.

گزارشات- نحوه ارسال گزارشات فصلی از نرم افزار ایده آل به نرم افزار TTMS

گزارشات-نحوه تهیه گزارش تراز در سطح کل ،معین و تفضیلی و به شکل دو،چهار،شش و هشت ستونی

گزارشات-نحوه تهیه گزارش از اسناد دریافتنی ،اسناد پرداختنی و هزینه ها و درامدها موجودی بانک ،صندوق و..

سریال کالا-نحوه تعریف و استفاده از سریال کالا جهت رهگیری ورود و خروج کالا

خزانه داری-در این فیلم نحوه دریافت چک،عملیات بر روی چک های دریافتی،معرفی دسته چک،پرداخت چک و ثبت عملیات بر روی چکهای پرداختی شرح داده شده است.

تولید-نحوه تعریف فرمول ساخت برای محصولات