فیلم های آموزشی نرم افزار مالی ایده آل و ناپال

فیلم های  آموزشی تهیه شده از بخش های مختلف نرم افزار مالی در این بخش قابل مشاهده هستند، که در آینده نزدیک فیلم تمامی بخش های مورد نیاز تهیه  و ارائه میگردد و کاربران به راحتی میتوانند علاوه بر فایل های آموزشی  هر نرم افزار (نرم افزار حسابداری،نرم افزار خرید و فروش و…)  فیلم های مرتبط با آن را نیز  برای آموزش نرم افزار حسابداری به صورت ساده تر ،مشاهده نمایند.

نرم افزار حسابداری-اطلاعات پایه - در این فیلم نحوه تعریف ساختار کدینگ حسابداری در نرم افزار ایده آل شرح داده شده است.

نرم افزار حسابداری-اطلاعات پایه - در این فیلم نحوه تعریف گروه حسابها در نرم افزار ایده ال شرح داده شده است.

نرم افزار حسابداری-اطلاعات پایه - در این فیلم نحوه ورود حسابها(کدینگ حسابداری) در نرم افزار ایده آل شرح داده شده است.

نرم افزار حسابداری- در این فیلم نحوه صدور سند حسابداری در بخش حسابداری شرح داده شده است

نرم افزار حسابداری و تمامی بخش ها- در این فیلم نحوه تعریف دسته بندی اسناد و برگه ها شرح داده میشود.

منوی سایر- در این بخش نحوه انتقال اطلاعات پایه و عملیات افتتاحیه و اختتامیه نرم افزار شرح داده شده است.

نرم افزار فروش- در این فیلم ابتدا نحوه گروهبندی مشتریان و سپس نحوه تعریف مشتریان در سیستم فروش شرح داده شده است

نرم افزار فروش - روش های مختلف صدور فاکتور و حواله خروج مرتبط با آن شرح داده شده است.

عمومی - در این فیلم نحوه طراحی فرم های ورود اطلاعات وگزارشها به صورت مورد نیاز کاربر،آموزش داده شده است