نرم افزار حسابداری - نرم افزار مالی
 • امکان معرفی مشتری
 • ثبت چندین پرونده برای مشتری
 • ثبت اطلاعات مربوط به هر پرونده بصورت جداگانه
 • امکان مشخص نمودن نوع پرونده
 • امکان مشخص نمودن وضعیت پرونده
 • امکان ثبت یادداشت های مربوط به پرونده
 • ارسال پیام برای کاربران مربوط به پرونده
 • امکان ثبت یادآوری جهت پیگیری پرونده
 • هشدار یادآوری ها
 • ارسال پیامک برای مشتریان
 • امکان تعریف اشخاص مرتبط با پرونده
 • مکان درج کاربر پیگیری کننده هر پرونده
 • امکان مشاهده آخرین کارهای انجام شده روی هر پرونده
 • و…