• معرفی فرمول ساخت BOM
 • امکان تعریف فرمول ساخت در چند مرحله (کالای نیمه ساخته، محصول و …)
 • امکان تعریف چندین فرمول ساخت برای یک محصول
 • امکان ثبت مواد اولیه مصرفی بصورت مقداری و درصدی برای تولید محصول
 • امکان ثبت هزینه های عملیاتی در فرمول ساخت
 • مشخص نمودن میزان ضایعات در فرمول ساخت
 • ثبت سفارش تولید
 • ثبت اعلام تولید
 • کسر اتوماتیک مواد اولیه از انبار مواد
 • محاسبه بهای تمام شده محصول بر اساس ارزش مواد اولیه و هزینه های مربوطه
 • گزارش کسری مواد اولیه جهت تولید
 • گزارش امکان تولید بر اساس مواد اولیه موجود
 • امکان سریال گذاری محصولات تولید شده
 • امکان تسهیم هزینه های مرتبط با یک تولید
 • گزارش میزان محصولات تولید شده مبلغی/ریالی به تفکیک ماه
 • گزارش میزان مواد اولیه مصرف شده بابت تولید
 • و…