سند حسابداری
02 مه

سند حسابداری نرم افزار حسابداری ایده آل

صدور سند حسابداری در نرم افزار ایده آل

در این ویدئو نحوه صدور سند حسابداری در نرم افزار حسابداری ایده آل به صورت کامل و همراه با جزئیات مربوط به آن توضیح داده شده آست.

ثیت سند در نرم افزار مالی ایده آل به دو شکل اتومات (از طریق سیستم کارتابل در سیستم های یکپارچه) و به شکل دستی در نرم افزار حسابداری انجام میگیرد.

در این ویدئو ثبت ثبت سند حسابداری به صورت دستی شرح داده میشود.

سند حسابداری

سند حسابداری

Leave A Comment