نرم افزار بازاریابی

در نرم افزار بازاریابی شرکت ایده آل سیستم امکان تعریف تمامی عوامل فروش در طبقه بندی های مختلف مانند مدیر فروش،بازاریابها،فروشندگان،واسطه ها و.. وجود دارد.

از مهمترین ویژگی های این سیستم امکان محاسبه پورسانت چند گروه  از عوامل فروش در یک فاکتور میباشد.

در سیستم بازاریابی ایده آل امکان مشخص نمودن پورسانت براساس اشخاص و یا براساس کالا وجود دارد.

در نرم افزار بازاریابی ایده آل امکان گزارشگیری از سفارشهای ثبت شده هر بازاریاب ،فروش بازاریاب و دریافتی ها و فاکتورهای تسویه نشده بازاریابها و بسیاری گزارشات دیگر وجود دارد.

در ادامه به بیان برخی از امکانات نرم افزار  بازاریابی ایده آل میپردازیم:

 • گروه بندی بازاریابها
 • امکان معرفی بازاریابها
 • امکان تعریف کمیسیون برای هر بازاریاب به صورت ثابت (درصدی و مبلغی)
 • امکان تعریف کمیسیون برای هر هر کالا به صورت جداگانه برای هر واحد (درصدی و مبلغی)
 • گزارش از کمیسیون بازاریاب
 • گزارش از سفارشهای ثبت شده هر بازاریاب
 • گزارش از فروش بازایاب
 • گزارش از وصولی های بازاریاب
 • گزارش مدیریتی فروش کالا به تفکیک بازاریابها
 • گزارش مدیریتی فروش کالای بازاریاب در مناطق مختلف
 • گزارش سود مربوط به هر بازاریاب برای کالاهای فروخته شده

و  . . .