نرم افزار حسابداری ارزی

در اکثر شرکت های بازرگانی  و شرکت های تولیدی که خرید مواد اولیه را از طریق واردات انجام میدهند،داشتن دفاتر به صورت ریالی و ارزی اهمیت بسیار دارد.در نرم افزار حسابداری ارزی ایده آل میتوان در سندهای حسابداری و یا فاکتورهای خرید و فروش تمامی ردیف ها را براساس  ارز دوم ثبت نمود و در هرلحظه به گزارشات ارزی مربوطه دسترسی داشت.

  • معرفی ارزها بصورت نامحدود
  • معرفی ارز پایه
  • تعیین نرخ برابری ارزها در تاریخ های مختلف
  • جدول تبدیل نرخ ارز
  • امکان ثبت فاکتور ارزی
  • امکان ثبت اسناد حسابداری ارزی
  • گزارش دفاتر حسابداری به صورت ارزی
  • گزارش دفتر معین مشتریان به صورت ارزی
  • امکان ثبت نرخ ارز در فاکتور
  • امکان ثبت فاکتور و سند ارزی بر اساس آخرین نرخ برابری ارز