صورت معاملات فصلی
19 جولای

روش ثبت هزینه های کوچک در صورت معاملات فصلی

صورت معاملات فصلی

ثبت هزینه های کوچک در صورت معاملات فصلی

جهت ارسال خرید های کوچک که مبالغ آن کمتر از حد نصاب معاملات کوچک است هزینه هایی مانند هزینه های  آبدارخانه هزینه های ملزومات  و..  میتوانیم همه این موارد را به صورت سرجمع و به صورت تجمیعی ثبت و ارسال نماییم.

عدم ارسال این  هزینه ها  در صورت معاملات فصلی ، در زمان رسیدگی شامل جریمه میباشد.

در ادامه به نحوه تکمیل و ارسال این موارد در  هنگام ارسال صورت معاملات فصلی اشاره میکنیم.

در برنامه  TTMS   (ارسال صورت معاملات فصلی) گزینه   ورود اطلاعات خرید را انتخاب  و سپس  گزینه

مبالغ کمتر از 5 درصد حد نصاب معاملات کوچک    را  انتخاب میکنیم.

ورود اطلاعات خرید

معاملات فصلی-نوع فاکتور

نوع فاکتور را انتخاب  میکنیم(خرید)

نوع معامله را مشخص میکنیم(ریالی)

و نهایتا مبلغ کلی خریدهای کوچک را در بخش مربوطه وارد مینمائیم.

معاملات فصلی -نوع معامله

 

Leave A Comment