دسته بندی اسناد حسابداری

 

دسته بندی اسناد حسابداری از ویژگی های مهم نرم افزار حسابداری ایده آل است که امکان تفکیک اسناد حسابداری در گزارش ها را به کاربر میدهد.

با تعریف دسته بندی اسناد و برگه ها در نرم افزار ایده آل و ناپال میتوان در هنگام صدور تمامی برگه ها مشخص نمود که آن برگه(فاکتور خرید و فروش،برگه های خزانه داری و…) جزو کدام دسته قرار میگیرند و نهایتا سند های آنها نیز در همان دسته بندی قرار خواهند گرفت.

دسته بندی اسناد حسابداری کاربرد های فراوانی مانند تفکیک برگه ها و اسناد مالی به تفکیک شعب،فعالیتهای مختلف یک مجموعه،دفاتر مالی مجزا و… را را دارا میباشد