تعریف گروه حساب  در نرم افزار حسابداری

 

قبل از ورود کدینگ حسابها(حساب کل ،معین و تفضیلی و..) باید گروه حسابها در نرم افزار حسابداری تعریف گردد.

گروه حساب در هنگام بستن حسابها در پایان دوره مالی کاربرد دارد و حسابهای موقت به حساب سود وزیان بسته میشوند و

حسابهای دائم به سال مالی بعد منتقل میگردند.

همچنین نوع گروه حسابها در  محل قرارگیری آن در صورت های مالی مانند  ترازنامه و سود و زیان تاثیر گذار است.