ارتباط نرم افزار حسابداری و حقوق و دستمزد

در این فیلم نحوه ارتباط سیستم حسابداری و نرم افزار حقوق و دستمزد و نحوه صدور سند حسابداری مربوط به حقوق و روش های مختلف صدور سند حقوق و دستمزد به صورت کامل شرح داده شده است.