04 ژانویه

ویژگی های مهم نرم افزار حسابداری و مالی ایده آل

ویژگیهای نرم افزار حسابداری و مالی ایده ال نسخ متعدد تک کاربره ، تحت شبکه و WEB طراحی و تغییر گزارشهای موجود در نرم افزار مالی طراحی گزارشهای جدید توسط کاربران مدیریت شعب و دفاتر متعدد معرفی دپارتمان های داخلی سازمان مدیریت پروژه ها و بررسی سود و زیان عملکرد آنها کنترل مشارکت و سود […]