۲۵ دی

حسابداری

امکان تعریف  گروه حسابها امکان تعریف ۷سطح حساب-کل، معین، ۵ تفصیل امکان تعریف حسابهای شناور (مرکز۱، مرکز۲، مرکز۳) هر مرکز امکان تعریف تا ۷ سطح امکان دسته بندی اسناد و گزارشگیری به تفکیک هر دسته تعریف تأیید کنندگان اسناد امکان کپی اسناد امکان تجمیع اسناد مرتب سازی اسناد بر اساس تاریخ ثبت اطلاعات سند بصورت […]