نوشته‌ها

حسابداری

امکان تعریف  گروه حسابها امکان تعریف 7سطح حساب-کل، معین،…