نوشته‌ها

حسابداری

امکان تعریف همه گروه حسابها امکان تعریف 7سطح حساب-کل، معین، 5…