15 ژانویه

حسابداری

امکان تعریف  گروه حسابها امکان تعریف 7سطح حساب-کل، معین، 5 تفصیل امکان تعریف حسابهای شناور (مرکز1، مرکز2، مرکز3) هر مرکز امکان تعریف تا 7 سطح امکان دسته بندی اسناد و گزارشگیری به تفکیک هر دسته تعریف تأیید کنندگان اسناد امکان کپی اسناد امکان تجمیع اسناد مرتب سازی اسناد بر اساس تاریخ ثبت اطلاعات سند بصورت […]