05 دسامبر

نرم افزار حقوق و دستمزد -یاد

معرفی پرسنل با کد ۱۰ رقمی و اطلاعات کامل پرسنلی و حقوقی (بیش از ۷۰ مورد اطلاعات پرسنلی، حقوقی واستخدامی) تعریف نوع بیمه و مالیاتی که به پرسنل تعلق میگیرد معرفی انواع وام و اختصاص یک وام برای افراد معرفی پیش فرض عوامل حقوق برای افراد اعلام فرمولها و نحوه محاسبه حقوق به صورت ۱۰۰% […]