مقالات حسابداری و نرم افزاری جدید

نرم افزار حسابداری - نرم افزار مالی

CRM چیست؟

حتماً اصطلاح “CRM” را شنیده اید اگر فروشنده یا رئیس یک موسسه با…