مشتریان

مشتری ، مبنای قضاوت کیفیت محصولات و ارزش شرکت است . از سال ۱۳…

حسابداری

امکان تعریف  گروه حسابها امکان تعریف 7سطح حساب-کل، معین،…