نرم افزار حسابداری و مالی کامل

نرم افزار مالی یکپارچه – ENTERPRISE

ویژه شرکت های بزرگی طراحی گردیده است که به دلیل گستردگی فعالیت تمامی نرم افزارهای تولیدی شرکت نرم افزار حسابداری ایده آل سیستم را نیاز دارند.

از ویژگی های مهم این بسته نرم افزار حسابداری نامحدود بودن تعداد کاربران آن می باشد که می تواند شرکت های با تعداد کاربر بالا را پوشش دهد. همچنین ارائه رایگان زیر سیستم های تولید شده شرکت ایده آل سیستم به مدت یکسال از دیگر ویژگی های این نسخه می باشد.