نرم افزار یکپارچه فروش ومالی

نرم افزار یکپارچه فروش و مالی ناپال  ، از دو بخش اصلی سیستم بازرگانی و سیستم حسابداری تشکیل شده است و عملیات مربوط به خرید و فروش کالا و دریافت و پرداخت ها  وتمامی عملیات مربوط به یک مجموعه بازرگانی به سادگی توسط کاربر در آن ثبت میگردد و اسناد حسابداری مربوطه به صورت اتوماتیک در نرم افزار حسابداری صادر میشود.