نرم افزار مالی یکپارچه تولید

یکی از مهمترین دغدغه های مدیران مجموعه های تولیدی، کنترل و نظارت بر پروسه تولید است. اگر پروسه تولید به خوبی کنترل نشود باعث کاهش قدرت رقابتی و افزایش هزینه های (سربار) تولید می گردد.

بسته نرم افزار تولیدی ایده آل با ویژگی ها و امکانات خاص همانند ثبت و تحلیل پروسه تولید، ثبت سفارشات تولید، موجودی محصولات نیمه ساخته، موجودی مواد اولیه نزد پیمانکاران، محاسبه بهای تمام شده و غیره می تواند به مدیران در جهت تصمیم گیری بهتر یاری رساند.