نرم افزار حسابداری پیمانکاری - ایده آل

نرم افزار حسابداری پیمانکاری ایده آل سیستم

شرکت ایده آل سیستم نسخه ویژه ای از نرم افزارهای خود را جهت شرکتهای پیمانکاری طراحی نموده است .که درآن شرکتهای پیمانکاری با توجه به ماهیت فعالیت خود و نیز کارگاههای متعددی که در سطح کشور دارند و نیز پروژه ها و قراردادها و مشاوران متعددی که با آنها سر و کار دارند ، می توانند از ویژگیهای این سیستم استفاده نمایند .

یکی از ویژگیهای نرم افزار حسابداری پیمانکاری ایده آل امکان معرفی سر فصلهای حسابداری ۷ سطحی و معرفی ۲ مرکز حساب ۷ سطحی موازی جهت هر سر فصل حسابداری می باشد.

که مراکز۱ جهت تعریف پیمانکاران مرتبط  و مراکز ۲ جهت معرفی پروژه ها  استفاده میگردد.

همچنین  در نرم افزار حسابداری  پیمانکاری میتوان با معرفی انبارها و مراکز مصرف و تحویل گیرندگان کالای مربوط  به هر پروژه بر میزان مصالح خریداری شده و ارسال شده به هر پروژه نظارت داشت  که شرکتهای پیمانکاری می توانند از آنها به شکلهای مختلف برای امور مختلف خود از جمله محاسبه قیمت تمام شده و سود و زیان هر پروژه و هر قرارداد و وضعیت هر یک از مشاوران و پیمانکاران استفاده نمایند .