نرم افزار حسابداری خدماتی ناپال

برنامه حسابداری خدماتی ناپال با استفاده از تجربه ۲۰ سال اخیر شرکت ایده آل سیستم بر اساس نیاز شرکت های خدماتی ارائه شده است.

در این سیستم شما می توانید خدمات دریافتی و ارائه شده به مشتریان و دریافت ها و پرداخت های مرتبط و همچنین پس از ارائه خدمات در پرونده مشتری میزان رضایت ایشان را از خدمات دریافتی ثبت نمایید.