نرم افزار حسابداری - نرم افزار مالی

فرمت جدید فایل مالیات حقوق در نرم افزار حقوق و دستمزد

بر اساس سیاست شرکت ایده آل سیستم که همیشه نرم افزار مالی خود را با توجه به نیاز کاربران به روز نگه می دارد .و با توجه به این نکته که فرمت فایل های مربوط به لیست حقوق در سایت دارایی تغییر پیدا کرده است شرکت ایده آل سیستم با توجه به درخواست کاربران نرم افزار حقوق و دستمزد این امکان را در سیستم حقوق و دستمزد خود اضافه نمود تا کاربران براحتی بتوانند با استفاده از خروجی مربوط به لیست حقوق و دستمزد و ارسال آن به سایت دارایی از این امکان بهرمند گردند.

 

 

 

حقوق و دستمزد – نرم افزار حسابداری