زیر سیستم ارزی نرم افزار حسابداری

 • معرفی ارزها بصورت نامحدود
 • معرفی ارز پایه
 • تعیین نرخ برابری ارزها در تاریخ های مختلف
 • جدول تبدیل نرخ ارز
 • امکان ثبت فاکتور ارزی
 • امکان ثبت اسناد حسابداری ارزی
 • گزارش دفاتر حسابداری به صورت ارزی
 • گزارش دفتر معین مشتریان به صورت ارزی
 • امکان ثبت نرخ ارز در فاکتور
 • امکان ثبت فاکتور و سند ارزی بر اساس آخرین نرخ برابری ارز

و…

مبلغ اجاره: ۳،۶۴۰،۰۰۰ ریال
مبلغ فروش: ۱۳،۰۰۰،۰۰۰ ریال
 •  
 •  
 •  
 •