زیر سیستم ارزی نرم افزار حسابداری

  • معرفی ارزها بصورت نامحدود
  • معرفی ارز پایه
  • تعیین نرخ برابری ارزها در تاریخ های مختلف
  • جدول تبدیل نرخ ارز
  • امکان ثبت فاکتور ارزی
  • امکان ثبت اسناد حسابداری ارزی
  • گزارش دفاتر حسابداری به صورت ارزی
  • گزارش دفتر معین مشتریان به صورت ارزی
  • امکان ثبت نرخ ارز در فاکتور
  • امکان ثبت فاکتور و سند ارزی بر اساس آخرین نرخ برابری ارز

و…

مبلغ اجاره: ۳،۶۴۰،۰۰۰ ریال
مبلغ فروش: ۱۳،۰۰۰،۰۰۰ ریال