یکی دیگر از ویژگی های نرم افزار حسابداری ایده آل ،سیستم دپارتمان میباشد.

شرکت ها و فروشگاه هایی که دارای شعب و دفاتر متعدد می باشند ، می توانند آنها  را در سیستم حسابداری معرفی نمایند (شعبه ۱، شعبه ۲ ، دپارتمان فروش داخلی ، دپارتمان صادرات و . . . ) و عملیات هر دپارتمان را به تفکیک ثبت نموده و گزارش های تفکیکی و سرجمع تهیه نمائید.

در ضمن اسناد حسابداری هر سازمان نیز میتواند به تفکیک هر دپارتمان یا بطور تجمیع صادر شده و گزارش گیری شود.

این امکان باعث  میشود تا شرکت هایی که دارای فعالیت های مختلف اقتصادی میباشند به راحتی بتوانند گزارشات کاملی از هر فعالیت را به همراه گزارشات تجمیعی از  کل عملیات شرکت را از نرم افزار مالی استخراج نمایند.

همچنین میتوان مشخص نمود که در سیستم حسابداری کاربران فقط به اطلاعات مربوط به دپارتمان خود دسترسی داشته باشند و نه به اطلاعات سایر دپارتمانها.

  • معرفی دپارتمان یا شعب
  • امکان دسترسی کاربران به اطلاعات مربوط به هر شعبه
  • امکان ثبت برگه ها به صورت مجزا برای هر شعبه
  • امکان محدود کردن هر کاربر به دپارتمان خود
  • گزارش گیری به تفکیک هر شعبه
  • گزارش سود و زیان مربوط به هر شعبه
  • گزارش تراز مربوط به هر شعبه

و . . .

مبلغ فروش: ۳۵،۰۰۰،۰۰۰ ریال
 •  
 •  
 •  
 •