زیر سیستم بازاریابی پیشرفته

 • گروه بندی بازاریابها
 • امکان معرفی بازاریابها
 • امکان تعریف کمیسیون برای هر بازاریاب به صورت ثابت (درصدی و مبلغی)
 • امکان تعریف کمیسیون برای هر هر کالا به صورت جداگانه برای هر واحد (درصدی و مبلغی)
 • گزارش از کمیسیون بازاریاب
 • گزارش از فروش بازایاب
 • گزارش از وصولی های بازاریاب
 • گزارش مدیریتی فروش کالا به تفکیک بازاریابها
 • گزارش مدیریتی فروش کالای بازاریاب در مناطق مختلف

و  . . .

مبلغ اجاره: ۴،۲۰۰،۰۰۰ ریال
مبلغ فروش: ۱۵،۰۰۰،۰۰۰ ریال
 •  
 •  
 •  
 •