• گروه بندی بازاریابها
  • امکان معرفی بازاریابها
  • امکان تعریف کمیسیون برای هر بازاریاب به صورت ثابت (درصدی و مبلغی)
  • امکان تعریف کمیسیون برای هر هر کالا به صورت جداگانه برای هر واحد (درصدی و مبلغی)
  • گزارش از کمیسیون بازاریاب
  • گزارش از فروش بازایاب
  • گزارش از وصولی های بازاریاب
  • گزارش مدیریتی فروش کالا به تفکیک بازاریابها
  • گزارش مدیریتی فروش کالای بازاریاب در مناطق مختلف

و  . . .