نام موسسه، تاریخ شروع و پایان، علت ترک کار و سمت (خالی گذاشتن این قسمت به عنوان نداشتن سابقه تلقی می گردد)

مکالمه و مکاتبه

سوالات تخصصی

خالی گذاشتن این قسمت به عنوان نداشتن آشنایی تلقی می گردد

آشنایی با نصب Query ها و نسخه نرم افزار

نام نرم افزار و میزان تسلط (خالی گذاشتن فیلد به عنوان نداشتن آشنایی تلقی می گردد)

نوع تخصص و دوره های گذرانده خود را بنویسید

CAPTCHA
لطفا صبر کنید