نام موسسه، تاریخ شروع و پایان، علت ترک کار و سمت (خالی گذاشتن این قسمت به عنوان نداشتن سابقه تلقی می گردد)

مکالمه و مکاتبه

سوالات تخصصی

خالی گذاشتن این فیلد به عنوان نداشتن سابقه پروژه ای لحاظ می گردد

نوع تخصص و دوره های گذرانده خود را بنویسید

CAPTCHA
لطفا صبر کنید